Author Topic: Jūsų mėgstamiausi Modai!  (Read 9116 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline MyNickName

 • Private
 • *
 • Posts: 32
 • Accidentally
  • View Profile
 • Side: Neutral
Jūsų mėgstamiausi Modai!
« on: January 30, 2013, 09:32:14 pm »
Prasom postinkit savo mėgstamiausius modus!

Offline MyNickName

 • Private
 • *
 • Posts: 32
 • Accidentally
  • View Profile
 • Side: Neutral
Re: Jūsų mėgstamiausi Modai!
« Reply #1 on: January 31, 2013, 12:11:59 pm »
Mano mėgstamiausi tai

Nord Invasion
North and South
ir PW

Offline Jossur

 • Volunteer
 • *
 • Posts: 4
  • View Profile
 • Side: Confederacy
Re: Jūsų mėgstamiausi Modai!
« Reply #2 on: January 31, 2013, 12:58:45 pm »
Tikriausiai "Beer,war & teutonic knights",dėja šis modas niekada nebuvo užbaigtas nes kūrėjas yra tinginys (arba jam mokslai kliudė).Kiek buvo sukurta ,tiek ,bet labai geras modas kiek testavau.

Jį galite rasti čia

Offline MyNickName

 • Private
 • *
 • Posts: 32
 • Accidentally
  • View Profile
 • Side: Neutral
Re: Jūsų mėgstamiausi Modai!
« Reply #3 on: January 31, 2013, 01:10:35 pm »
Tikriausiai "Beer,war & teutonic knights",dėja šis modas niekada nebuvo užbaigtas nes kūrėjas yra tinginys (arba jam mokslai kliudė).Kiek buvo sukurta ,tiek ,bet labai geras modas kiek testavau.

Jį galite rasti čia

Wow nežinojau, kad yra toks modas.
Skubu siūstis!!!!

Offline rgcotl

 • Volunteer
 • *
 • Posts: 4
  • View Profile
Re: Jūsų mėgstamiausi Modai!
« Reply #4 on: February 13, 2014, 05:25:58 pm »
na nzn ar visi supranta deja modinti viena moda 1-3 metus yra ganetinai nuobodus dalykas
ir kadangi kovas praktiskai vienas ji kure tad nera nieko keisto kodel jis nebuvo uzbaigtas.

dirbant geroj komandoj atsiranda isipareigojimai komandai ir noras uzbaigti projekta
o kai dirbi vienas tiesiog meti viska kai tai tik pabosta.

Offline FineApple

 • Sergeant Major
 • *
 • Posts: 152
 • 8̡͇̩͚̘̟̯͔̊̂͋͒̉̊͒̍̉̍ͮ͟4̘͖̯̘͇̣̦̩̆̓̇̏͂͐̊͌̅ͬ͂͒ͤ̉͂̚̚͟͟͞
  • View Profile
 • Side: Confederacy
Re: Jūsų mėgstamiausi Modai!
« Reply #5 on: February 26, 2014, 05:55:41 pm »
Iron Europe
Persistent World
Full Invasion 2
F͐ͬͨͥ̊̃͊ͦ̒̃ͪ͏̸̴̟͈͈̱̟͔̜̣͇I̷̡̻̻͓̖͔͕ͦͨ̈͐̎ͦ͌̇̅̉N̶̊̈̉ͦ͆́̚̕͏͎̲̰̣̱̰E̡̓ͥ̊̅̿̾ͧ̈́̍͊̔ͭͪ͂̎͠͝҉̭̳̰̮̳̳̞̙ͅA̡̡̹͚̫̥͔̼̥̲ͭͮ̃ͨͯ̇͑̆̋̒ͣ͟͡͝P͓͔̖̲͍̻̖̱̀̄ͫ̂ͩ̈́̃̀̿ͭ̾͋̄̐͗͘͡͞P͇͚͔̮̺̲͕͎͓͙̗̝̹̖̯̻͌̈́̅̌̀ͣ̀ͫͦ̅ͧ̀̆͌̃̍ͣ̄̀͜ͅĻ̹̲̤̠̞̬͉̦͍̖͔͕͉̘̲̼̱̽̓̏́̍͂ͯ͋͑̾ͮ͆́͟E̸̡̬̭͚̼̭̥̯͋͛ͨ̑͐̿͟͝͡F̍ͯ͌̃ͣ̈͗̿҉̢̨̢̱̙̳͉̦̣͓̙I̔́ͩ̄ͫ͋̑͒͐̉́͏̡̰̯̥Ņ̵̷̶͓͓͚̬̗̞̖̥̠̂̂̑͐̅ͣ͐͑̒̈ͭͪ̈́ͮ͡ͅE̵̶̡͉̪̪̼̗̹̲̰͉ͬ̃͛ͫ͋̀̍̄Ấ̡͇̼̘̝͕̟͎̳͓̦̮̘̥̼̘̖͓̞͒̈̀̃ͪ̾ͪ̐̓̆̎̽ͨ͗̑͂͘͟P̵̞͇̮̬̳͕͎͉͎̳̬̼̱̱̘͚̬̬ͭ̓ͨ̃͑͛̐͜P̶̵̸̦͍̥̣̹̹ͣͫͣ̇͑͐̈ͤ͢L̛̖͍̮̤̳̱̗͙̭̻̋̅ͦͦͧ͊̀ͦ̿ͤ̃̆̉ͫ́͊ͮ̚͠ͅĘ͕̻̹̟̯ͮͦ͑ͬ̿͜͟F̶̨͚͚̠̲̬̩̪̗͚͙̂ͬͤ̽̇̊̇ͧ͆͂̔ͤ̽̌ͧ͜I̵̛͈̻̩̥͙̭̪̳̼̫͌͆ͯ̔ͫ̏ͨ͒̂̐ͭ̓̆̅̓̍̀͜Ņ̵̸͉̪͙͕͔̜̟͈̦̹̦͈̂̃̐̾̐̄ͦͭ͐̓̋ͩ̓E̷̛̪̳͉̲̯̩̔̂ͮ̌ͫ̓̒̉̇̃ͫ̽͌̈́̔̇̏̿̀̕Ȁ̫͖̬͉͙͚͖̭̜̫̱̟̦̗̘̪̦̤͋̊ͬ̈́̔̇ͤͦ̃̄̆͂ͤ͗͋ͥ̀̚̚͞P̴̴̐̂ͧ́̓͗̈͗҉҉͈̹̩͍̲͚̼̦̩ͅP̈ͬͩ̿̄̊ͣ̈́̉̌̓͐͐ͯ͊̽̏̅͏̺̤̗̼̝̹͢L̴̳̱͖̪̺͖̥̻̭̯̱͔̠͙͖̣̟̻̬ͪ̄ͣ͗͗̏̂́͠E̹̮̝̘͖͈̠ͨ̃ͪ̾̀̅ͦ̓͐̾ͫ͆ͮ͐́̾́ͅF̧̛͙͔͈͈̺̳͔̥̪͊ͥ̉̇̿͑͟I̬̟̻̫̖̫͍͉̼͍̟̦͖͉̲ͫ͆̉̆̈́ͭ̃ͧ̓̆̇̍̕N͓̰̮͎͎̠͈͉̬͚̼̦̙͆͆ͯͧͫ̾͂͌͂̍̔͒ͭ̈́̅ͪ̕Ę͍̘̹͈̳̮̼͕̣͙̳̞̭́ͪ̎ͯ̐͐ͭ̍̒͛̓ͥͬ̚͟A͑̿̿̇̀͊ͬ̄̉ͪͭ͆̄͆͟͏̩̯̟̮͕̲̭̲͓̯̩̕P̥̼͔̹͕͔̙̻̺̣͕̳̞̝̺͕̣̍ͧ̌̀͐͒͗ͫ̋̂̅ͦ̒̊ͫ͜͝P͕̺̗͔̯̣͓̠̬̪̮̞̖͛̒͑ͬ͋̌ͭ͋̉ͨͦ̈ͮ̓̉̏́̚̚͟͠L͖͕̗̝̗̯̣͎͓̬͉̿ͨͨ̊ͩ̋͒̂̀̐̋͡͞͠E̢ͤ̎ͤ͊̃͆ͨ̊͆ͨ̔͌̅̍́҉̼̳̩͔̲̯̯̩̠̲̻̣̳̫ͅͅF̓̃͐̌̑͛̽ͯ͛̿̚̚̕͡

Offline Bruin

 • Sergeant
 • *
 • Posts: 357
 • Don't expect much out of me.
  • View Profile
 • Nick: 84e_SoPV_Bruin
 • Side: Union
Re: Jūsų mėgstamiausi Modai!
« Reply #6 on: June 15, 2014, 08:36:37 am »
Taip arba Ne